Privacy policy Guided Tripping

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in Guided Tripping. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina staat hoe en welke gegevens worden verzameld, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe hiermee de gebruikservaring wordt verbeterd. Zo zijn er geen verrassingen. Dit privacybeleid is van toepassing op alle contactmomenten en data overdracht tussen jou en Guided Tripping. Guided Tripping is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met onderstaand privacy beleid.

Algemeen

Guided Tripping geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens geautomatiseerd die nuttig zijn voor het verbeteren van de user experience en het optimaliseren van de vindbaarheid (SEO). Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1-1-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook beschrijft deze pagina op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe deze gegevens tegen misbruik worden beschermd en uiteraard welke rechten je hebt met betrekking tot de eventueel verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over het privacybeleid kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. De contactpersoon (data privacy officer) staat onderaan deze pagina vermeld.

Gegevensverwerking

Hieronder staat hoe de gegevens worden verwerkt, waar deze worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken worden gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Software

WordPress

Onze website is ontwikkeld obv WordPress. Persoonsgegevens die je verstrekt, worden niet met deze partij gedeeld. De van toepassing zijnde beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag.

Webhosting

Onze website wordt gehost op servers van Keurigonline. Persoonsgegevens die je ten behoeve van de van toepassing zijnde dienstverlening aan ons beschikbaar stelt (bijvoorbeeld via het contactformulier), worden niet met deze partij gedeeld. Keurigonline heeft geen toegang tot jouw gegevens, zij zullen en kunnen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Keurigonline is op basis van de overeenkomst die met hen is gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief via MailChimp. Omdat onze nieuwsbrieven niet zijn gepersonaliseerd slaan we alleen je e-mailadres op. MailChimp zal jouw e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via MailChimp is verzonden kun je je altijd met 1 klik uitschrijven. Je ontvangt de nieuwsbrief dan niet meer. Je e-mailadres wordt door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Wij maken voor regulier zakelijk e-mailverkeer ook gebruik van een (Mail)server van Keurigonline. Hiervoor gelden dezelfde passende beveiligingsmaatregelen.

Gegevensverwerking

Waarom

Wij gebruiken je gegevens alleen voor de verbetering van de gebruikerservaring, het onderhouden van contact of het verbeteren van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met lopende coachinigstrajecten. Wij doen niet aan ongevraagde (gerichte) marketing. Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen om op een later moment contact met je op te kunnen nemen, en bij het gebruik van o.a. het contactformulier geef je expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen, indien er sprake is van facturatie. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst met Guided Tripping of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt om onze service te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek, in voorkomende gevallen, kan Guided Tripping op grond van een wettelijke verplichting worden verplicht tot het delen van je gegevens van overheidswege. In die situatie zijn we gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen binnen de mogelijkheden van de wet zo lang mogelijk weerstand bieden.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant bent of er regelmatig contact is, plus de wettelijke bewaartermijn ivm de belastingdienst. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat onze samenwerking stopt en je niet langer van onze diensten gebruik wil maken. Als je dit aangeeft zullen wij dit opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij facturen met je (persoons)gegevens uiteraard bewaren, deze gegevens zullen we voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Guided Tripping worden verwerkt. Hieronder staat in het kort welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wijj, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van jouw gegevens alleen naar het e-mailadres wat bij ons bekend is. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wil ontvangen, zullen we vragen om legitimatie of verificatie. Wij houden tevens een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling (i.e. CSV) . Je hebt volgens de wet altijd  het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens of daartoe herleidbare gegevens, in te zien. Je kunt ons dus altijd vragen welke gegevens wij van jou hebben opgeslagen. Wij sturen dan binnen 30 dagen een reactie naar het bij ons bekende e-mailadres met een kopie van alle gegevens, onder vermelding van de categorie waaronder wij de betreffende gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken, en die betrekking hebben op jou, te laten aanpassen. Je kunt ons altijd vragen om deze gegevens aan te passen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. Ook deze reactie sturen wij naar het laatst bekende e-mailadres.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de gegevens wij verwerkenk, en die betrekking hebben op jou, te beperken. Je kunt ons altijd vragen om deze beperking toe te passen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. Ook deze reactie sturen wij naar het laatst bekende e-mailadres.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om de gegevens die wij verwerken, en die betrekking hebben op jou, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt ons altijd vragen jouw gegevens over te dragen aan derden. Hierop zijn delen van de algemene voorwaarden van toepassing.  Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij jouw gegevens door. De kans is groot dat in dergelijke gevallen de dienstverlening, indien van toepassing, wordt stopgezet, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Guided Tripping. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij hebben verwerkt aan je doorsturen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken persoonsgegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als je denkt dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

Cookies

Google Analytics en WordPress

Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst en door de software van het CMS (WordPress) zelf. Er wordt gebruik gemaakt van deze service om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Er wordt informatie over je surfgedrag verzamelt en deze worden gedeeld met Google. Google Analytics is zodanig ingesteld dat jouw surfgedrag niet kan worden gebruikt voor Remarketing of Advertising Reporting Features. Google Analytics bewaart informatie over jouw surfgedrag op onze site maximaal 26 maanden. Na die periode worden je gegevens verwerkt in geaggregeerde gegevens.

Cookies van Google

Cookie Omschrijving Bevat/functie
_ga Google Analytics (exp. 2 jaar) Ongepersonaliseerd clientid //email / Timestamp
_gid Google Analytics (exp. 24 uur) Ongepersonaliseerd clientid  /email  / Timestamp

Cookies van WordPress

Cookie Omschrijving Bevat/functie
privacy_embeds Website consent Wordt gebruikt om, diverse onderdelen van onze website te laten functioneren zoals Google Analytics (…Maps, Webfonts en YouTube), mits je een akkoord hebt gegeven op de privacy melding.
frontend WordPress HTTP Wordt gebruikt om, zolang je op onze website zit, je surfgedrag te bewaren. Zoals de instellingen van de user interface.
frontend_cid WordPress HTTPS Wordt gebruikt om, zolang je op onze website zit, je surfgedrag te bewaren. Zoals de instellingen van de user interface.

Cookies van derden

Wij maken, anders dan de genoemde cookies, geen gebruik van cookies van derden.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen, mits deze voldoet aan wettelijke regelgeving. Op deze pagina staat altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jouw persoonsgegevens verwerk, dan laat ik dat via e-mail (of nieuwsbrief) aan je weten. Contactgegevens Guided Tripping April Rains (privacy officer) Amstrerdam info [at] guidedtripping [dot] com

Ingangsdatum: 1-1-2021